Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle nového stavebního zákona od 1.1.2024

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

doc. JUDr. Martina Franková Ph.D.

Dlouhodobě působí  a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  Vedle toho dlouhodobě působila jako vrchní ministerský rada  na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu), v současné době působí jako vrchní ministerský v odboru legislativním Ministerstva životního prostředí. Je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha, členkou rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory, je autorkou řady odborných publikací věnujících se výše uvedeným tématům. 

Popis:

  • Cíl semináře

   Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejného zájmu v řízeních podle nového stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení. Seminář bude zaměřen zejména na postavení dotčených orgánů, institut závazného stanoviska a vyjádření. Zvláštní pozornost bude věnována problematice fikce závazného stanoviska a vyjádření a novému institutu jednotného enviromentálního stanoviska podle zákona č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku.

   Seminář je vhodný jak pro posluchače z řad veřejné správy, ať již působí na stavebních úřadech nebo na dotčených orgánech,  tak pro posluchače ze soukromého sektoru, kteří se se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 

   Obsah semináře

   V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

   -    Vymezení dotčeného orgánu

   -        Práva a povinnosti dotčeného orgánu

   -        Závazné stanovisko

   -        Vyjádření

   -        Součinnost stavebního úřadu a dotčeného orgánu v řízení o povolení záměru podle nového stavebního zákona

   -        Fikce závazného stanoviska a vyjádření

   -        Přezkum závazného stanoviska

   -        Koordinované závazné stanovisko

   -        Vázanost dotčeného orgánu svým předcházejícím stanoviskem, závazným stanoviskem a vyjádřením

   -        Podmínky závazného stanoviska a vyjádření (princip kontinuity stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů)

   -        Řešení rozporů

   -        Jednotné environmentální stanovisko

   -        Přehled dotčených orgánů a příklady vybraných ustanovení o dotčených orgánech a závazných stanoviscích ve zvláštních zákonech

   -        Specifika závazného stanoviska EIA, vztah závazného stanoviska EIA a jednotného environmentálního stanoviska

   -        Ustanovení o dotčených orgánech v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)

   -        Specifika ochrany přírody ve vztahu k řízení podle stavebního zákona – společné rozhonutí

   -        Stavební úřad jako dotčený orgán

   -        Přechodné období podle nového stavebního zákona a jeho význam pro ochranu dotčených veřejných zájmů

   -        Související judikatura

   -        Diskuse

   Doporučená literatura

   Zákon č. 283/2021, stavební zákon, zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zákon č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku, zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Správní řád. Zákony vymezující dotčené orgány ve vztahu ke stavebnímu zákonu, zejména zákony v oblasti práva životního prostředí, zemědělství, památkové péče a ochrany veřejného zdraví, zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-639/2021, Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů (webinář)

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.07.2024
ON-LINE

Začátek: 11.07.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200353

Uzávěrka: 04.07.2024

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz