Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Aliaves & Co., a.s. a Aliaves, s.r.o.

 1. Objednatel se zavazuje, že závaznou přihlášku na vzdělávací akci nebo konferenci (dále jen „akci“) zašle pořadateli prostřednictvím webových stránek společnosti Aliaves & Co., a.s., na adrese www.aliaves.cz, popř. písemně jiným způsobem nejpozději do termínu uvedeném na webových stránkách společnosti Aliaves & Co., a.s., u dané akce.
 2. Objednatel odesláním přihlášky prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí.
 3. Objednatel si je vědom skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých informací může být jeho jednání považování jako protiprávní se všemi z toho vyvozujícími důsledky.
 4. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu (dále jen „účastník“) přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek www.aliaves.cz , nebo e-mailem (vzdelavani@aliaves.cz)
 5. Pořadatel se zavazuje, že přihlášení účastníci akce budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Pořadatel se zavazuje, že písemně vyrozumí objednatele o přijetí přihlášky.
 6. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele (případně jím vyslané účastníky), kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybranou akci a nabídne jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.
 7. Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději  6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku, jako by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky (poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem/potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou), doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka.
 8. Platební podmínky
  1. Po obdržení přihlášky pořadatel zaregistruje objednatele (účastníka) do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné přihlášky pořadatel vyhotoví daňový doklad (fakturu), kterou odešle objednateli
  2. Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí.
  3. Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247/0100 (KB – Aliaves & Co,, a.s.) nebo 115-3451080277/0100 (KB – Aliaves, s.r.o.) v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře.
  4. Nebude-li objednatelem faktura uhrazena v termínu splatnosti, může pořadatel po objednateli požadovat podle zákona č. 89/2012 Sb., vedle jistiny i úroky z pozdní platby.
 9. V ceně za akci je zahrnuto drobné občerstvení pro účastníky.
 10. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH (DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí, na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH).
 11. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.
 12. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce.
 13. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 08:30 hodin do 09:00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak.
 14. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit, a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn.
 15. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci.
 16. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.
 17. Vaše osobní údaje a další informace v objednávkách jsou evidovány v naší databázi, která je vedena ve smyslu zásad zpracování GDPR, včetně zabezpečení dat proti možnému zneužití. Součástí zpracování není zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám.

Za pořadatele Aliaves & Co., a.s. a Aliaves, s.r.o.
ředitel společnosti