Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi

termínmístolektorcena
31.10. - 1.11.Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekDr. Jana Řezníčková
5990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:název akreditace: AK/PV-59/2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):bude doplněno
Termín:od 31.10.2019 9:00 do 1.11.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Počátkem loňského roku nabyla účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování a na námitky v řízeních podle stavebního zákona. Lektorka Vás provede nejaktuálnější judikaturou z této oblasti a zaměří se na praktické příklady z praxe. Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty, ostatní pracovníky ve výstavbě ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Obsah:

1. DEN

 

 1. STAVEBNÍ ZÁKON – ZÁSADNÍ ZMĚNY, které přinesla novela č. 225/2017 Sb. na úseku územního rozhodování a stavebního řádu se zaměřením na aplikaci problematických ustanovení zákona
 • Novely souvisejících zákonů
 • Novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 

 1. POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší
 • Stavební úřady - změna příslušnosti
 • Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5

 

 1. ZMĚNY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ
 • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu
 • Stavební úřad jako dotčený orgán
 • Změna formy a obsahu závazného stanoviska - novela správního řádu, problematické ustanovení § 4 stavebního zákona – přezkum závazných stanovisek
 • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění
 • Změna postavení spolků a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zásadní změny v předkládání majetkoprávních podkladů v případě umístění stavby na cizím pozemku
 • Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku
 • Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty

 

 1. SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
 • Společné územní rozhodnutí, stavební povolení, případně spojené s procesy EIA
 • Změny procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů
 • Obsah a forma společného povolení
 • Změna okruhu účastníků řízení
 • Společné povolení souboru staveb – příslušnost

 

 1. NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • Stavebně technické námitky - odstupy, oslunění, zastínění pozemku
 • Občansko-právní- pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství
 • Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva
 1. ZMĚNY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
 • Rozšíření okruhu staveb podle § 103
 • Změny v § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení
 • Zásadní změny v kolaudaci staveb - §120 zrušen bez náhrady, zavedení kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí

 

2. DEN

 1. AKTUÁLNÍ JUDIKÁTY SPRÁVNÍCH SOUDŮ- Nejvyšší správní soud, krajské správní soudy, Městský soud v Praze
 • Přínosy aktuální judikatury do praxe správních orgánů, zejména stavebních úřadů
 • Kde nalezneme aktuální judikáty
 • Jak s judikáty pracovat

       2. KONKRÉTNÍ ROZSUDKY správních soudů a právní názory v nich             uvedené, které se týkají problematiky:

 

 • § 85 - Účastenství v územním řízení 

      – základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem      Imise

     -„potence“ přímého dotčení

     -   občanská sdružení (spolky) a předpoklady jejich účastenství

     -   úmrtí účastníka řízení - dědicové

     -   držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo    (hypotéka), právo stavby

 

 • § 89 Námitky v územním řízení:

 

a)    stavebně technické – odstupy, oslunění, zastínění pozemku

b)    občansko-právní - pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, šetrnost k sousedství, obtěžování pohledem, narušení osobnostních práv

c)    existence nebo rozsahu vlastnického práva

 

 • § 96 - Územní souhlas a další souhlasy podle stavebního zákona
 • právní povaha
 • obsah
 • opravné prostředky, přezkum,žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu podle § 82 a násl s.ř.s

 

 • § 129 – odstranění stavby, dodatečné povolení

- Nové důvody, předpoklady zahájení řízení o odstranění stavby

 

 1. ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy

 

Závěr: praktické příklady, diskuze, dotazy

 

INFORMACE K CENĚ:

Cena 5990,-platná pro přihlášky do 17.10. od 18.10. 6490,-

 

Obsah kurzu může být v průběhu přihlašování aktualizován.

 

Lektoři:Dr. Jana Řezníčková - vedoucí oddělení stavebního řádu Královehradeckého kraje, členka České společnosti pro stavební právo, podílí se na připomínkování návrhů zákonů nebo jejich novel.
Program:

9:00 - 15:00

konkrétní harmonogram kurzu bude upřesněn na místě

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:24.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:5990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz