Přestupky v dopravě se zaměřením na jejich prokazování v praxi - PLNÁ KAPACITA

termínmístolektorcena
13.11. | 9:00SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1JUDr. Stanislav Körner
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-242/2017, Název akreditace: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200320
Termín:od 13.11.2018 9:00 do 13.11.2018 15:00
Místo:SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1
Popis:

Seminář se bude věnovat tématu přestupků v dopravě se zaměřením na hmotněprávní aspekty těchto deliktních jednání a jejich prokazování.

 

Tento konzultační seminář se zaměří primárně na řešení dopravních přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 

Jeho cílem je prohloubení znalostí a zdokonalení orientace v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 361/2000 Sb., zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákoně č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na specifika řízení o přestupcích v silničním provozu, včetně procesních otázek s tím spojených, např. zmocněnci, námitky podjatosti apod.

 

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, jsou úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vykonávající správní činnosti v souvislosti s řízením o přestupcích v silničním provozu podle zákona č. 361/2000 Sb.

 

Obsah:

 V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 -       rozbor a kvalifikace skutkových podstat jednotlivých přestupků;

-       odůvodnění naplnění materiální stránky přestupku;

-       provádění dokazování v rámci ústního jednání;

-       (ne)použitelnost některých ustanovení zákona č. 250/2016 Sb. v řízení o přestupcích;

-       diskuze, sdílení zkušeností.

 

Pro přihlášky přijaté od 10.10.2018 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

Lektoři:JUDr. Stanislav Körner - lektor v minulosti působil na Ministerstvu vnitra ČR, kde získal zkušenosti se správním řízení v I. instanci (7let). Nyní působí na pozici vedoucího oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje (12 let zkušenosti v pozici odvolacího orgánu).
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka